Tổng quan về các dạng tập tin máy photo Ricoh Aficio 480W (Phần 2)

Bạn có thể sử dụng những tính năng độc đáo hiện nay để đảm bảo cho bạn một thông tin cần thiết hiện nay của máy photo. Bạn đem lại cho bạn những thông tin cần về các lỗi của chiếc máy ricoh khi sử dụng các loại file để thực hiện.

Xem thêm những bài viết về lỗi định dạng file của máy photo ricoh:

Tổng quan về các dạng tập tin máy photo Ricoh Aficio 480W
Các biểu tượng ở thanh công cụ của máy photo Ricoh Aficio 480W
Ý nghĩa các biểu tượng ở thanh công cụ máy photo Ricoh Aficio 480W (Phần 3)

Bạn hãy định dạng tập tin theo các tùy chọn sau. Bạn có thể sử dụng các định dạng như DWF, DWG, DXF nếu bạn đã cài đặt đầy đủ phiên bản Auto Cad từ năm 2000 tới 2006 hoặc DWF DWG, DXF trên máy chủ.

Format related documentation color

depth

compr read write remark
DWF Autodesk Yes Yes Only if DWF

option is

installed

 

DWG Autodesk tbd Yes No
DXF Autodesk Yes No
RW-480PS

 

“PostscriptLevel III

Compatible Option”

 

b/w

 

Palette

color

4

 

grey 4

 

grey 8

 

Palettecolor

8

 

RBG 24

 

 

PS, EPS

 

 

PS, EPS

 

 

 

 

PS, EPS

 

 

PS, EPS

 

 

PS, EPS

 

 

 

 

PS, EPS

Yes

 

Yes

No

 

No

PDF “PDF – Portable

document

format”, Aladdin

Enterprises

 

 

 

 

 

Compatible

with Acrobat

Reader Version

5

b/w

 

Palettecolor

8

 

RBG 24

 

b/w

PDF

 

PDF

 

 

 

 

PDF

 

 

acc FAX

CCITT

 

Yes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yes

No

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multipage PDF,

can be written

by RW-480

SCANTOOL

 

CGM NIST CGM ATA,

Release 2.0″,

National Institue

of Standards and

Technology,

Gaithersburg,

MD 20899

 

b/w

 

Palettecolor

8

 

RBG 24

 

CGM

 

 

CGM

 

 

CGM

Yes No Reference:

“Interpreter Test

Specification,

Reference

Pictures”,

National

Institute of

Standards and

Technology

 

Bạn có thể gọi đến (028) 3848 6667 để được tư vấn trực tiếp với những lỗi của chiếc máy photo hiện nay của máy, bạn cần có những thông tin hiện nay của chiếc máy.

About the Author

comeofage27_3@yahoo.com

Bài viết liên quan