Tổng quan về các dạng tập tin máy photo Ricoh Aficio 480W

Một trong những thông tin cần thiết hiện nay để có thể đem lại những tính năng cần thiết về nhưng tập tin được sử cho máy photo ricoh aficio 480w. Với kiến thức của các kỹ thuật viên của Gia Văn chúng tôi đem đến những kiến thức cho bạn những thông tin cần thiết về những loại tập tin cần thiết để có thể sử dụng.

Xem thêm những bài viết khác về lỗi của chiếc máy Ricoh:

Các biểu tượng ở thanh công cụ của máy photo Ricoh Aficio 480W
Ý nghĩa các biểu tượng ở thanh công cụ máy photo Ricoh Aficio 480W (Phần 3)
Phân bố cách đặt bản vẽ bằng tay ở máy photo Ricoh Aficio 480W ( Phần 3)

Overview of the file formats ( Tổng quan về định dạng tập tin)

Bảng dưới đây liệt kê các định dạng tập tin. Các định dạng chính được liệt kê trong bảng dưới đây và các định dạng tùy chọn nằm ở bảng thứ 2. Ở cột “Read” bạn có thể thấy các tập tin được định dạng có thể được mở và đọc tất cả các chương trình. Ở cột “Write” bạn có thể nhận được các thông tin của tập tin được định dạng và bạn có thể quét hoặc chỉnh sửa.

Format related

documentation

color

depth

 

compr read write remark
TIFF “Tagged image

file format – TIFF, Revision 6.0”,

Adobe Developers

Association

 

B/w Uncompressed

 

 

 

FAX

CCITT/3 1D

FAX CCITT G3

 

FAX

CCITT/3 1D

FAX CCITT G4

 

PACK BITS

Yes Yes RW-480

SCANTOOL

can write a

Multipage TIFF

 

BMP Windows/OS/2

Bitmap format

 

B/w Uncompressed

 

Yes Yes Size limits

apply

 

PCX “PCX format,

version 2.x-5.x”,

ZSoft Paintbrush

 

B/w Uncompressed

 

 

RLE run length

coded

 

Yes Yes Size limits

apply

T6X “The T6X file

format”, Ratio

Entwicklungen

GmbH

 

B/w FAX CCITT

G4

 

Yes Yes
RLC no formal reference

different market

standards

 

B/w RLE run length

coded

 

Yes Yes 16 bit size

limits

CALS DODISS,Department of

Defense Index of Specifications and Standards

 

MIL-STD-1840B

 

MIL-STD-28002A

 

 

 

 

 

B/w

 

B/w

 

 

 

 

 

FAX CCITT

G4

FAX CCITT

G4

 

 

 

 

 

Yes

 

Yes

 

 

 

 

 

Yes

 

Yes

CIT “SDN 84-007/Version

3.2.0”,Intergraph Corporation

 

B/w

 

 

B/w

FAX CCITT Group 4

 

FAX CCITT Tiled-Group 4

 

Yes Yes
HPGL,

HPGL/2

 

“The HPGL and HPGL/2command set”,

Hewlett Packard

 

256 pens

palette color 8 bit

As specified in reference Yes No
HP-RTL “HP-RTL, Raster

Transfer

Language”,

Hewlett Packard

 

 

B/w 1 bit

 

Grey 4 bit

 

Palette color

8

RGB 2

HP – RTL

 

HP-RTL

 

HP-RTL

 

HP-RTL

Yes

 

Yes

 

Yes

 

Yes

Yes

 

No

 

No

 

No

Calcomp “Calcomp 906/907 controller”,Calcomp

 

16 pens b/w Calcomp Yes No

About the Author

Bài viết liên quan