Trạng thái TopAccessDocMon lỗi ở máy photo Toshiba e-studio 720/520 khi thực hiện

Trạng thái TopAccessDocMon lỗi ở máy photocopy Toshiba e-studio 720/520 khi thực hiện. Để tráng tình trạng xảy ra những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Dưới đây cho thấy tình trạng máy in hiển thị trong Tab Device Status nó giúp bạn hiểu thêm về thông tin và hướng giải quyết khi gặp vấn đề.

Bảng thống kê những trạng thái của máy photocopy khi thực hiện:

Trạng thái Chi tiết Hướng giải quyết
Giấy hết ( paper emty) Giấy trong ngăn kéo 1 hết – Bạn hãy thêm giấy vào Thêm giấy vào ngăn kéo 1

 

Giấy trong ngăn kéo 2 hết – Bạn hãy thêm giấy vào Thêm giấy vào ngăn kéo 2

 

Giấy trong ngăn kéo 3 hết – Bạn hãy thêm giấy vào Thêm giấy vào ngăn kéo 3

 

Giấy trong ngăn kéo 4 hết – Bạn hãy thêm giấy vào Thêm giấy vào ngăn kéo 4

 

Giấy hết trong khay chứa giấy công suất lớn – Bạn hãy thêm giấy vào Thêm giấy vào khay chứa giấy công suất lớn

 

Giấy trong khay tay hết – Bạn hãy thêm giấy vào Thêm giấy vào khay tay
Nắp máy chưa đóng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kẹt giấy

 

 

 

Tấm phủ kẽm in mở – Bạn nên đóng nắp lại Đóng  tấm phủ kẽm in lại
Nắp trước mở – Bạn nên đóng nắp lại Đóng nắp trước của máy lại
Đơn vị chuyển giao mở – Bạn nên đóng nắp

 

Nắp cạnh dưới mở – Bạn nên đóng nắp lại

 

Ngăn kéo bị mở – Bạn nên đóng nắp lại

 

Khay nạp giấy tự động mở – Bạn nên đóng nắp

 

Đặt lại chế độ mở – Bạn nên đóng nắp

 

Nắp finsher mở – Bạn nên đóng nắp

 

Nắp chuyển khay bị mở – Bạn nên đóng nắp

 

Nắp chuyển khay trước  mở – Bạn nên đóng nắp

 

 

Hole Punch Unit Front Cover mở – Bạn nên

Đóng nắp

 

Nắp Hole Punch Unit Cover mở – Bạn nên đóng nắp

 

Nắp Inserter Unit mở – Bạn nên đóng nắp

 

Nắp thoát mở – Bạn nên đóng nắp

 

Nắp chia công việc mở – Bạn nên đóng nắp

 

 

 

 

 

Nắp khay in bị mở – Bạn nên đóng nắp

 

 

Nắp tự động in 2 mặt mở – Bạn nên đóng nắp lại

 

Nắp khay chuyển giao mở – Bạn nên đóng nắp lại

 

Nắp khay tay mở – Bạn nên đóng nắp lại

 

 

 

Nắp mực mở – Bạn nên đóng nắp lại

 

 

 

Giấy kẹt trong khay nạp giấy tự động – Bạn nên lấy giấy kẹt ra khỏi đường dẫn

 

 

Giấy kẹt trong khay tay – Bạn nên lấy giấy kẹt ra khỏi đường dẫn

 

 

Giấy kẹt trong ngăn kéo 1 – Bạn nên lấy giấy kẹt ra khỏi đường dẫn

 

 

Giấy kẹt trong ngăn kéo 2 – Bạn nên lấy giấy kẹt ra khỏi đường dẫn

 

 

 

Giấy kẹt trong khay công suất chứa giấy lớn – Bạn nên lấy giấy kẹt ra khỏi đường dẫn

 

 

 

 

Giấy kẹt trong ngăn kéo 3 – Bạn nên lấy giấy kẹt ra khỏi đường dẫn

 

 

Giấy kẹt trong ngăn kéo 4 – Bạn nên lấy giấy kẹt ra khỏi đường dẫn

 

 

Giấy kẹt ở Finisher – Bạn nên lấy giấy kẹt ra khỏi đường dẫn

 

 

Giấy kẹt trong máy in – Bạn nên lấy giấy kẹt ra khỏi đường dẫn

 

 

 

 

 

Giấy kẹt trong máy phân  loại công việc  – Bạn nên lấy giấy kẹt ra khỏi đường dẫn

 

 

 

 

 

 

 

 

Giấy kẹt trong khay in offset – Bạn nên lấy giấy kẹt ra khỏi đường dẫn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mảnh giấy nhỏ bị kẹt – Bạn nên lấy giấy kẹt ra khỏi đường dẫn

 

 

 

 

Chèn giấy kẹt – Bạn nên lấy giấy kẹt ra khỏi đường dẫn

 

 

 

 

 

 

 

Giấy kẹt trong khay in 2 mặt – Bạn nên lấy giấy kẹt ra khỏi đường dẫn

 

 

 

 

Giấy kẹt trong đơn vị chèn – Bạn nên lấy giấy kẹt ra khỏi đường dẫn

 

 

 

 

Kẹt giấy ở khay công suất lớn – Bạn nên lấy giấy kẹt ra khỏi đường dẫn

Đóng đơn vị chuyển giao lại

 

Đóng nắp LCF lại

 

 

Đóng nắp ngăn kéo lại

 

Đóng nắp khay nạp giấy tự động lại

Đóng chế độ mở

 

Đóng nắp Finisher lại

 

 

Đóng nắp Finisher lại

 

Đóng nắp chuyển khay

 

Đóng nắp chuyển khay trước

 

 

Đóng nắp Punch Unit Front cover

 

 

Đóng nắp Punch Unit

 

 

Đóng nắp Inserter Unit

 

Đóng nắp thoát lại

 

Đóng nắp chia công việc

Thông báo lỗi chỉ xuất hiện ở dòng máy

e-STUDIO452 Series, e-STUDIO282 Series,

e-STUDIO450 Series, and e-STUDIO280 Series.

 

Đóng nắp khay in lại

Thông báo lỗi chỉ xuất hiện ở dòng máy

e-STUDIO452 Series, e-STUDIO282 Series,

e-STUDIO450 Series, and e-STUDIO280 Series

 

Đóng nắp tự động in 2 mặt lại

 

Đóng nắp khay chuyển giao lại

 

 

Đóng nắp khay tay.Thông báo lỗi chỉ xuất hiện cho dòng máy e-STUDIO850 Series

 

Đóng nắp mực .Thông báo này chỉ xuất hiện ở dòng máy e-STUDIO850 Series

 

Bạn hãy tham khảo hướng dẫn trợ giúp và làm theo hướng dẫn trên màn hình cảm ứng để loại bỏ giấy kẹt

 

Bạn hãy tham khảo hướng dẫn trợ giúp và làm theo hướng dẫn trên màn hình cảm ứng để loại bỏ giấy kẹt

Bạn hãy tham khảo hướng dẫn trợ giúp và làm theo hướng dẫn trên màn hình cảm ứng để loại bỏ giấy kẹt

Bạn hãy tham khảo hướng dẫn trợ giúp và làm theo hướng dẫn trên màn hình cảm ứng để loại bỏ giấy kẹt

 

Bạn hãy tham khảo hướng dẫn trợ giúp và làm theo hướng dẫn trên màn hình cảm ứng để loại bỏ giấy kẹt

 

 

 

Bạn hãy tham khảo hướng dẫn trợ giúp và làm theo hướng dẫn trên màn hình cảm ứng để loại bỏ giấy kẹt

Bạn hãy tham khảo hướng dẫn trợ giúp và làm theo hướng dẫn trên màn hình cảm ứng để loại bỏ giấy kẹt

Bạn hãy tham khảo hướng dẫn trợ giúp và làm theo hướng dẫn trên màn hình cảm ứng để loại bỏ giấy kẹt

Bạn hãy tham khảo hướng dẫn trợ giúp và làm theo hướng dẫn trên màn hình cảm ứng để loại bỏ giấy kẹt

 

 

 

Bạn hãy tham khảo hướng dẫn trợ giúp và làm theo hướng dẫn trên màn hình cảm ứng để loại bỏ giấy kẹt

Thông báo này chỉ xuất hiện ở dòng máy

e-STUDIO452 Series, e-STUDIO282 Series,

e-STUDIO450 Series, and e-STUDIO280 Series

.

 

 

Bạn hãy tham khảo hướng dẫn trợ giúp và làm theo hướng dẫn trên màn hình cảm ứng để loại bỏ giấy kẹt

Thông báo này chỉ xuất hiện ở dòng máy

e-STUDIO452 Series, e-STUDIO282 Series,

e-STUDIO450 Series, and e-STUDIO280 Series

 

 

 

 

Bạn hãy tham khảo hướng dẫn trợ giúp và làm theo hướng dẫn trên màn hình cảm ứng để loại bỏ giấy kẹt

 

 

Bạn hãy tham khảo hướng dẫn trợ giúp và làm theo hướng dẫn trên màn hình cảm ứng để loại bỏ giấy kẹt

 

 

 

 

 

Bạn hãy tham khảo hướng dẫn trợ giúp và làm theo hướng dẫn trên màn hình cảm ứng để loại bỏ giấy kẹt

 

 

Bạn hãy tham khảo hướng dẫn trợ giúp và làm theo hướng dẫn trên màn hình cảm ứng để loại bỏ giấy kẹt

Thông báo này chỉ xuất hiện ở dòng máy

e-STUDIO850 Series

 

Bạn hãy tham khảo hướng dẫn trợ giúp và làm theo hướng dẫn trên màn hình cảm ứng để loại bỏ giấy kẹt

Thông báo này chỉ xuất hiện ở dòng máy

e-STUDIO850 Series

Những sản phẩm máy photocopy mới tại Gia Văn luôn cập nhật cũng như thay đổi theo những cách mới với nhà yêu câu của khách hàng hiện nay trong những lĩnh vực văn phòng công ty và những tính năng độc đáo nhất với người dùng.

About the Author

comeofage27_3@yahoo.com

Bài viết liên quan